Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlerine Ait Yetkilendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar

Onaya sunulan elektrik tesislerinin projeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliğin 9.Maddesinin (1) nolu alt bendi uyarınca Setak Elektrik tarafından yayımlanan/yayımlanacak usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacaktır. Dağıtım şirketlerince Setak Elektrik Koordinatörlüğüne onay için gönderilecek projeler, yönetmelikte belirtilen sürelerde aksama ve/veya gecikmeye sebep olunmamasını teminen Proje Onay Birimiyle mutabık kalınarak koordineli olarak sunulacaktır.